பாடல் #1480

பாடல் #1480: ஐந்தாம் தந்திரம் – 9. சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)

தெளிவறி யாதார் சிவனை யறியார்
தெளிவறி யாதார் சீவனு மாகார்
தெளிவறி யாதார் சிவமாக மாட்டார்
தெளிவறி யாதவர் தீராப் பிறப்பே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

தெளிவறி யாதார சிவனை யறியார
தெளிவறி யாதார சீவனு மாகார
தெளிவறி யாதார சிவமாக மாடடார
தெளிவறி யாதவர தீராப பிறபபெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

தெளிவு அறியாதார் சிவனை அறியார்
தெளிவு அறியாதார் சீவனும் ஆகார்
தெளிவு அறியாதார் சிவம் ஆக மாட்டார்
தெளிவு அறியாதவர் தீரா பிறப்பே.

பதப்பொருள்:

தெளிவு (குருவின் அருளால் ஞானத் தெளிவை) அறியாதார் (அறியாதவர்கள்) சிவனை (சிவப் பரம்பொருளை) அறியார் (அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள்)
தெளிவு (குருவின் அருளால் ஞானத் தெளிவை) அறியாதார் (அறியாதவர்கள்) சீவனும் (தமது ஆத்ம ஞானத்தில்) ஆகார் (முழுமை அடைய மாட்டார்கள்)
தெளிவு (குருவின் அருளால் ஞானத் தெளிவை) அறியாதார் (அறியாதவர்கள்) சிவம் (தாமும் சிவமாக) ஆக (ஆக) மாட்டார் (மாட்டார்கள்)
தெளிவு (குருவின் அருளால் ஞானத் தெளிவை) அறியாதவர் (அறியாதவர்களுக்கு) தீரா (எப்போதும் தீர்ந்து விடாமல்) பிறப்பே (பிறவிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும்).

விளக்கம்:

குருவின் அருளால் ஞானத் தெளிவை அறியாதவர்கள் சிவப் பரம்பொருளை அறிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள் தமது ஆத்ம ஞானத்தில் முழுமை அடைய மாட்டார்கள். அவர்கள் சிவமாக ஆக மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு எப்போதும் தீர்ந்து விடாமல் பிறவிகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.