பாடல் #1432

பாடல் #1432: ஐந்தாம் தந்திரம் – 3. மார்க்க சைவம் (இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள உதவும் நான்கு வகையான சைவ நெறிமுறைகளில் மூன்றாவது)

தன்னைப் பரனைச் சதாசிவ னென்கின்ற
மன்னைப் பதிபசு பாசத்தை மாசற்ற
முன்னைப் பழமல மூழ்கட்டை வீட்டீனை
யுன்னத் தகுஞ்சுத்த சைவ ருபாயமே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

தனனைப பரனைச சதாசிவ னெனகினற
மனனைப பதிபசு பாசததை மாசறற
முனனைப பழமல மூழகடடை விடடீனை
யுனனத தகுஞசுதத சைவ ருபாயமெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

தன்னை பரனை சதா சிவன் என்கின்ற
மன்னை பதி பசு பாசத்தை மாசு அற்ற
முன்னை பழ மலம் ஊழ் கட்டை வீட்டீனை
உன்ன தகும் சுத்த சைவர் உபாயமே.

பதப்பொருள்:

தன்னை (சாதகர் தன்னையும்) பரனை (பரம்பொருளாகிய இறைவனையும்) சதாசிவன் (சதாசிவமூர்த்தி) என்கின்ற (என்று உணரப்படுகின்ற)
மன்னை (அசையும் சக்தியும் அசையா சக்தியும் சேர்ந்து செயல்படுகின்ற) பதி (பதியாகிய இறையையும்) பசு (பசுவாகிய ஆன்மாவையும்) பாசத்தை (பாசமாகிய பற்றுக்களையும்) மாசு (குற்றம்) அற்ற (இல்லாத)
முன்னை (இறைவனிடமிருந்து ஆசையினால் பிரிந்து வந்த பிறகு குற்றமடைந்து) பழ (பழமையான காலத்திலிருந்தே) மலம் (தொடர்ந்து வருகின்ற மூன்று விதமான மலங்களையும்) ஊழ் (நல் வினை தீ வினை ஆகிய இரண்டு விதமான வினைகளாலும்) கட்டை (கட்டப் பட்டு இருக்கும்) வீட்டீனை (ஆன்மா வசிக்கும் வீடாகிய இந்த உடலையும் தனக்கு உள்ளேயே)
உன்ன (ஆராய்ந்து பரிபூரணமாக உணர்ந்து கொள்வதற்கு) தகும் (ஏதுவாக இருப்பது) சுத்த (சுத்தமான) சைவர் (சைவத்தை கடைபிடிக்கும் சைவர்களின்) உபாயமே (வழியாகிய மார்க்க சைவமே ஆகும்).

விளக்கம்:

சாதகர் தன்னையும் பரம்பொருளாகிய இறைவனையும் சதாசிவமூர்த்தி என்று உணரப்படுகின்ற அசையும் சக்தியும் அசையா சக்தியும் சேர்ந்து செயல்படுகின்ற பதியாகிய இறையையும் பசுவாகிய ஆன்மாவையும் பாசமாகிய பற்றுக்களையும், குற்றம் இல்லாத இறைவனிடமிருந்து ஆசையினால் பிரிந்து வந்த பிறகு குற்றமடைந்து பழமையான காலத்திலிருந்தே தொடர்ந்து வருகின்ற மூன்று விதமான மலங்களையும், நல் வினை தீ வினை ஆகிய இரண்டு விதமான வினைகளாலும் கட்டப் பட்டு இருக்கும் ஆன்மா வசிக்கும் வீடாகிய இந்த உடலையும் தனக்கு உள்ளேயே ஆராய்ந்து பரிபூரணமாக உணர்ந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக இருப்பது சுத்தமான சைவத்தை கடைபிடிக்கும் சைவர்களின் வழியாகிய மார்க்க சைவமே ஆகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.