பாடல் #1421

பாடல் #1421: ஐந்தாம் தந்திரம் – 1. சுத்த சைவம் (இறைவனை உணர்ந்து கொள்ள உதவும் நான்கு வகையான சைவ நெறிமுறைகளில் முதலாவது)

கற்பன கற்றுக் கலைமன்னு மெய்யோக
முற்பத ஞான முறைமுறை நண்ணியே
சொற்பத மேவித் துரிசற்று மேலான
தற்பரங் கண்டுளோர் சைவசித் தாந்தரே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

கறபன கறறுக கலைமனனு மெயயொக
முறபத ஞான முறைமுறை நணணியெ
சொறபத மெவித துரிசறறு மெலான
தறபரங கணடுளொர சைவசித தாந்தரெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

கற்பன கற்று கலை மன்னும் மெய் யோகம்
முற் பதம் ஞான முறை முறை நண்ணியே
சொற் பதம் மேவி துரிசு அற்று மேலான
தற் பரம் கண்டு உளோர் சைவ சித்தாந்தரே.

பதப்பொருள்:

கற்பன (இறைவனை அடைய வேண்டியதற்கு கற்க வேண்டிய கல்விகள்) கற்று (அனைத்தையும் கற்றுக் கொண்டு) கலை (அதன் மூலம் பெற்ற கலை அறிவின்) மன்னும் (மிகவும் உன்னதமான உச்ச நிலையில்) மெய் (உண்மையான) யோகம் (யோகத்தை அறிந்து கொண்டு)
முற் (அந்த அறிவிற்கு முதல் மூல) பதம் (தன்மையாக இருக்கின்ற) ஞான (ஞானத்தை) முறை (அடைய வேண்டிய முறைகளை அறிந்து கொண்டு) முறை (அந்த முறைகளை முறைப்படி) நண்ணியே (கடைபிடித்து அதன் மூலம் அந்த ஞானத்தை பெற்றுக் கொண்டு)
சொற் (தாம் சொல்லுகின்ற வாக்கில்) பதம் (சத்தியத்தின் தன்மையை) மேவி (கடைபிடித்து) துரிசு (தம்மிடம் இருக்கும் அழுக்குகளான மும்மலங்களும்) அற்று (நீங்கப் பெற்று) மேலான (அனைத்திற்கும் மேலாக)
தற் (தானாகவே இருக்கின்ற) பரம் (பரம்பொருளை) கண்டு (தரிசித்து) உளோர் (அதை தமக்குள்ளேயே உணர்ந்து இருப்பவர்களே) சைவ (சைவத்தின்) சித்தாந்தரே (சித்தாந்தத்தை கடைபிடிக்கின்ற சைவ சிந்தாந்தர்கள் ஆவார்கள்).

விளக்கம்:

இறைவனை அடைய வேண்டியதற்கு கற்க வேண்டிய கல்விகள் அனைத்தையும் கற்றுக் கொண்டு அதன் மூலம் பெற்ற கலை அறிவின் மிகவும் உன்னதமான உச்ச நிலையில் உண்மையான யோகத்தை அறிந்து கொண்டு அந்த அறிவிற்கு முதல் மூல தன்மையாக இருக்கின்ற ஞானத்தை அடைய வேண்டிய முறைகளை அறிந்து கொண்டு அந்த முறைகளை முறைப்படி கடைபிடித்து அதன் மூலம் அந்த ஞானத்தை பெற்றுக் கொண்டு தாம் சொல்லுகின்ற வாக்கில் சத்தியத்தின் தன்மையை கடைபிடித்து தம்மிடம் இருக்கும் அழுக்குகளான மும்மலங்களும் நீங்கப் பெற்று அனைத்திற்கும் மேலாக தானாகவே இருக்கின்ற பரம்பொருளை தரிசித்து அதை தமக்குள்ளேயே உணர்ந்து இருப்பவர்களே சைவ சிந்தாந்தர்கள் ஆவார்கள்.

குறிப்பு: சைவ நெறிமுறைகளின் மூலம் இறைவனை அடைந்தவர்களே சைவ சிந்தாந்தர்கள் ஆவார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.