பாடல் # 808

பாடல் # 808 : மூன்றாம் தந்திரம் – 18. கேசரி யோகம் (பார்வையை மேல் நோக்கி செலுத்தினால் ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும் ஆற்றலை பெறுவர்)

தீங்கரும் பாகவே செய்தொழி லுள்ளவர்
ஆங்கரும் பாக அடையநா வேறிட்டுக்
கோங்கரும் பாகிய கோணை நிமிர்த்திட
ஊன்கரும் பாகியே ஊனீர் வருமே.

விளக்கம் :

கேசரியோகப் பயிற்சியால் வினைகள் சுழன்ற உடம்பினை இனித்த கரும்பு போல் ஆக்கிக்கொண்டவர்கள் நாவின் நுனியை மேல் நோக்கிக் குவித்துச் செலுத்தி கோங்கரும்பை போன்ற குண்டலியின் வளைவை நேராக்கினால் இந்த உடலிலேயே அமுதத்தைக் காணலாம்.

A Beautiful ShivLing somewhere in Mandi District of Himachal Pradesh a Heavenly Himalayan State of North India.. (A Shivling is a Significance of Lord/Bhagwan Shiva's Nirakaar { Shapeless } and Universal Form.. It's also Represent Bhagwan Shiv and His Better Half Goddess Parvati also known as Durga.. Aadishakti.. Bhagwati.. Gauri... Kali and many more names according to the love and devotion of her devotees.. !! A Shivling also represent Brahma.. Vishnu and Mahesh ( Shiv )  Om Namah Shivay.. ...

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.