பாடல் #788

பாடல் #788 : மூன்றாம் தந்திரம் – 15. ஆயுள் பரிட்சை

அதுவரு ளும்மரு ளான துலகம்
பொதுவரு ளும்புக ழாளர்க்கு நாளும்
மதுவரு ளும்மலர் மங்கையர் செல்வி
இதுவருள் செய்யும் இறைஅவ னாமே.

விளக்கம் :

சிவம் அருளிச்செய்த இவ்வுலகத்தில் அனைத்து உயிர்க்கும் பொதுவாக உலக இன்பத்தையும் உயர்ந்தோர்க்கு சிறப்பாக பேரின்பத்தை தந்து சிவானந்தத் தேனாகிய சக்தியை கொடுத்து ஆயுளை அதிகரித்து அருளைப்புரிவது இறைவனே.

Of the three gods of the Hindu trinity, Shiva is the most commonly worshipped in India today, Vishnu being the second, and Brahma the third. The origins of Shiva are found in a pre-Aryan fertility god and also in a fierce deity of the Vedas called Rudra.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.