பாடல் #784

பாடல் #784 : மூன்றாம் தந்திரம் – 15. ஆயுள் பரிட்சை

ஒன்றிய நாள்கள் ஒருமுப்பத் தொன்றாகிற்
கன்றிய நாளுங் கருத்துற மூன்றாகுஞ்
சென்றுயிர் நாலெட்டுஞ் சேரவே நின்றிடின்
மன்றியல் பாகு மனையில் இரண்டே.

விளக்கம் :

மூச்சுக்காற்று இடகலை நாடி வழியாக முப்பத்தொரு நாள் சென்றால் வாழ்நாள் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே. முப்பத்திரண்டு நாள் சென்றால் இரண்டு நாளில் அவ்வுயிர் உடலை விட்டுச்செல்லும். சென்றவுடன் அவர் வாழ்ந்த இல்லத்தில் பலர் கூடி ஒலிக்கின்ற இயல்பு தோன்றும்.

Shravan Maas or Sawan Month is faithfully devoted to Lord Shiva is meant to be his dearest and the closest month among all. Lord Shiva loves Mondays and always loves to be worshiped especially on Shravan Somvar. He has been revered by his avid devotees by observing this vrat with proper puja rituals and other sacred ceremonies, the entire month. In 2019, Shravan Maas falls on 18th July and ends on 15th August.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.