பாடல் #205

பாடல் #205: முதல் தந்திரம் – 9. மகளிரிழிவு (பெண்களின் மேல் கொண்ட காமத்தால் பெறும் இழிவு)

மனைபுகு வார்கள் மனைவியை நாடில்
சுனைபுகு நீர்போல் சுழித்துடன் வாங்கும்
கனவது போலக் கசிந்தெழும் அன்பை
நனவது போலவும் நாடவொண் ணாதே.

விளக்கம்:

கணவர் வீட்டில் வாழும் இல்லற நெறியில் இருக்கும் பெண்களின் மேல் காமம் கொண்டு அணுகினால் சுழல் நீரின் மேலே நீந்துபவர்களையும் தன்னுடன் இழுத்துச் சென்றுவிடுவது போல நம்மையும் அந்தக் காமம் இழிவில் இழுத்துக் கொண்டு போய்விடும். மற்றவர்களின் மனைவிகள் மீது கசிந்து எழும் சிறிது அன்பானது தூக்கத்தில் கண்ட கனவு போன்றது அதை உண்மை என்று நம்பி மேலும் அன்பு செய்வது அழிவுக்கே வழிவகுக்கும்.

கருத்து:

தூங்கும்போது சாப்பிடுவது போல கனவு கண்டால் அப்போதைக்குச் சந்தோஷமாக இருக்குமே தவிர உண்மையில் பசி தீர்ந்துவிடாது. அதுபோலவே தமக்கு உரிமையில்லாத பெண்கள் மீது காட்டும் அன்பானது அப்போதைக்கு இன்பமாக இருக்குமே தவிர உண்மையில் இழிவு நிலைக்கு இழுத்துச் சென்றுவிடும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.