பாடல் #204

பாடல் #204: முதல் தந்திரம் – 9. மகளிரிழிவு (பெண்களின் மேல் கொண்ட காமத்தால் பெறும் இழிவு)

இலைநல வாயினும் எட்டி பழுத்தால்
குலைநல வாங்கனி கொண்டுண லாகா
முலைநலங் கொண்டு முறுவல்செய் வார்மேல்
விலகுறு நெஞ்சினை வெய்துகொள் ளீரே.

விளக்கம்:

எட்டி மரத்தின் இலைகள் பார்க்க அழகாக இருக்கும் அதன் பழங்கள் பழுத்துவிட்டால் குலை குலையாக அழகாகத் தொங்கும். அதற்காக அழகாகவும் சாப்பிடுவதற்கு சுவையானது போலவும் தோன்றும் எட்டிப் பழத்தைப் பறித்துச் சாப்பிட்டுவிட்டால் உடனே அதன் விஷம் உயிரைக் கொல்லும். அதுபோலவே அழகான முலைகளைக் கொண்டு சிந்தனையைக் கவரும் வண்ணம் புன்னகையை வீசும் பெண்களின் மேல் காமம் ஏற்பட்டால் அதுவும் விஷமாகி அழித்துவிடும். அத்தகைய பெண்களின் மேல் ஆசைப்படும் நெஞ்சை விஷத்திற்கு ஆசைப்படாதே என்றும் கொடியதென்றும் கோபத்துடன் திட்டி ஆசையால் முறைதவறிச் செல்லாமல் வைத்திருங்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.