பாடல் #223

பாடல் #223: முதல் தந்திரம் – 11. அக்கினி காரியம் (யாகம் / வேள்வி செய்வதன் முக்கியத்துவம்)

அங்கி நிறுத்தும் அருந்தவர் ஆரணத்
தங்கி இருக்கும் வகையருள் செய்தவர்
எங்கும் நிறுத்தி இளைப்பப் பெரும்பதி
பொங்கி நிறுத்தும் புகழுமது வாமே.

விளக்கம்:

யாகத்தில் தோன்றும் நெருப்பின் தலைவன் அரும்பெரும் தவத்துக்கு உரியவனான இறைவனே. யாகம் வளர்க்கும் முறைகளை வேதங்களில் வழங்கியவனும் அவனே. வேத முறைகளை பலவித ஆகமங்களாக வகைபடுத்தி அருளியவனும் அவனே. இறைவன் வழங்கிய வேதங்களையும் ஆகமங்களையும் தவறாது செயல்படுத்தி, உலகத்தில் எங்கு சென்றாலும் அங்கு முறைப்படி யாகத்தை வளர்த்து யாகத்தின் மூலம் அங்கிருக்கும் உயிர்களுக்கு இறைவனின் அருளைக் கொண்டு வருபவன் அந்தணன். அதனால் அவன் உடலளவில் சிறிது துன்பப்பட்டாலும் அந்த துன்பத்திலிருந்து இளைப்பாறி பெருமளவு இன்பம் பெறும்படி இறைவன் அவனுக்கு வழங்குவது மாபெரும் புகழேயாகும்.

கருத்து: இறைவன் கொடுத்த முறைகளின்படி உலகெல்லாம் சென்று உயிர்கள் இறைவன் அருளைப் பெற வேண்டி எந்த அந்தணன் யாகம் வளர்க்கின்றானோ அவனுக்கு அளவில்லாத அளவு இன்பத்தையும் புகழையும் இறைவனே வழங்கிவிடுவான்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.