பாடல் #1629

பாடல் #1629: ஆறாம் தந்திரம் – 5. தவம் (துறவின் முழுமை பெற்ற நிலையே தவம் ஆகும்)

பின்னெய்த வைத்ததோ ரின்பப் பிறப்பினை
முன்னெய்த வைத்த முதலவ னெம்மிறை
தன்னெய்து காலத்துத் தானே வெளிப்படு
மன்னெய்த வைத்த மனமது தானே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

பினனெயத வைதததொ ரினபப பிறபபினை
முனனெயத வைதத முதலவ னெமமிறை
தனனெயது காலததுத தானெ வெளிபபடு
மனனெயத வைதத மனமது தானெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

பின் எய்த வைத்தது ஓர் இன்ப பிறப்பினை
முன் எய்த வைத்த முதல் அவன் எம் இறை
தன் எய்தும் காலத்து தானே வெளிப்படும்
மன் எய்த வைத்த மனம் அது தானே.

பதப்பொருள்:

பின் (தவ நிலையை அடைந்த பிறகு) எய்த (அதில் மேன்மை நிலையை அடைய) வைத்தது (வைத்தது) ஓர் (ஒரு) இன்ப (பேரின்பத்தைக் கொண்ட) பிறப்பினை (பிறவியாகும்)
முன் (இந்த பிறவியை எடுப்பதற்கு முன்பு இருந்தே ஒவ்வொரு பிறவியிலும்) எய்த (இந்த நிலையை அடைவதற்கான வழி முறைகளை) வைத்த (வைத்து அருளியது) முதல் (ஆதி முதல்வன்) அவன் (அவனே) எம் (எமது) இறை (இறைவனாகும்)
தன் (தாம் இறைவனாகவே இருக்கின்றோம் என்பதை எமது ஆன்மா) எய்தும் (உணருகின்ற) காலத்து (காலத்தில்) தானே (அவன் தானாகவே) வெளிப்படும் (உள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு அருள்வான்)
மன் (அவ்வாறு இறைவன் வெளிப்படும் நிலையை) எய்த (அடைய) வைத்த (வைத்தது) மனம் (தவ நிலையில் உறுதியாக இருக்கின்ற மனம்) அது (அது) தானே (தான் ஆகும்).

விளக்கம்:

தவ நிலையை அடைந்த பிறகு அதில் மேன்மை நிலையை அடைய வைத்தது ஒரு பேரின்பத்தைக் கொண்ட பிறவியாகும். இந்த பிறவியை எடுப்பதற்கு முன்பு இருந்தே ஒவ்வொரு பிறவியிலும் இந்த நிலையை அடைவதற்கான வழி முறைகளை வைத்து அருளியது ஆதி முதல்வனாகிய எமது இறைவனாகும். தாம் இறைவனாகவே இருக்கின்றோம் என்பதை எமது ஆன்மா உணருகின்ற காலத்தில் அவன் தானாகவே உள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு அருள்வான். அவ்வாறு இறைவன் வெளிப்படும் நிலையை அடைய வைத்தது தவ நிலையில் உறுதியாக இருக்கின்ற மனமாகும்.

கருத்து:

தவ நிலையில் மேன்மை அடைந்து இறைவனை உணருகின்ற நிலையானது ஒரே பிறவியில் கிடைத்து விடுவதில்லை. அதற்கு முன்பே ஒவ்வொரு பிறவிகளில் இறைவனின் அருளால் கிடைத்து செய்த பல சாதகங்களின் பலனால் சிறிது சிறிதாக இந்த நிலை கிடைக்கின்றது.

One thought on “பாடல் #1629

  1. ஆனந்தவேல் Reply

    மிகவும் நல்ல விளக்கம்.. நன்றிகள் ஐயா

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.