பாடல் #1764

பாடல் #1764: ஏழாம் தந்திரம் – 6. ஞான லிங்கம் (உருவம், அருவம், அருவுருவம் ஆகிய மூன்றுமாக இருக்கின்ற சதாசிவத்தை ஞான இலிங்கமாக உணர்வது)

நாலான கீழது ருவநடு நிற்க
மேலான நான்கு மருவமிகு நாப்ப
ணூலான வொன்று மருவுரு நண்ணலாற்
பாலா மிவையாவும் பரசிவன் தானே.

திருமந்திர ஓலைச் சுவடி எழுத்துக்கள்:

நாலான கீழது ருவநடு நிறக
மெலான நானகு மருவமிகு நாபப
ணூலான வொனறு மருவுரு நணணலாற
பாலா மிவையாவும பரசிவன றானெ.

சுவடி எழுத்துக்களை பதம் பிரித்தது:

நால் ஆன கீழ் அது உருவம் நடு நிற்க
மேல் ஆன நான்கும் அருவம் மிகு நா பண்
நூல் ஆன ஒன்று அரு உரு நண்ணல் ஆல்
பால் ஆம் இவை யாவும் பர சிவன் தானே.

பதப்பொருள்:

நால் (பிரம்மா, திருமால், உருத்திரன், மகேஸ்வரன் என்கின்ற நான்கு) ஆன (தெய்வங்கள் ஆக) கீழ் (கீழே) அது (இருக்கின்றது) உருவம் (உருவங்களாகும்) நடு (நடுவில்) நிற்க (அருவுருவமாக சதாசிவம் நிற்க)
மேல் (மேலே இருக்கின்றது) ஆன (ஆகிய) நான்கும் (சத்தம் [நாதம்], வெளிச்சம் [விந்து], சக்தி, சிவம் ஆகிய நான்கும்) அருவம் (அருவங்களாகும்) மிகு (இவை அனைத்தும் மிகுந்து இருப்பது) நா (நான்கு விதமான) பண் (மந்திரங்களால் பாடப் பெற்ற)
நூல் (ரிக்கு, யஜூர், சாமம், அதர்வணம் ஆகிய நான்கு நூல்களாகிய வேதங்களின்) ஆன (மூலப் பொருளாகிய) ஒன்று (ஒன்றே) அரு (மேலே இருக்கின்ற நான்கு விதமான அருவங்களாகவும்) உரு (கீழே இருக்கின்ற நான்கு விதமான உருவங்களாகவும்) நண்ணல் (இருந்து அருளுகின்றது) ஆல் (ஆதலால்)
பால் (அந்த அருவங்களையும் உருவங்களையும் சார்ந்து) ஆம் (இருக்கின்ற) இவை (வடிவங்கள்) யாவும் (அனைத்தும்) பர (பரம்பொருளாகிய) சிவன் (சிவம்) தானே (ஒன்றே ஆகும்).

விளக்கம்:

உருவமாக கீழே இருக்கின்ற பிரம்மா, திருமால், உருத்திரன், மகேஸ்வரன் ஆகிய நான்கு தெய்வங்களாகவும், அருவுருவமாக நடுவில் இருக்கின்ற சதாசிவமூர்த்தியாகவும், அருவமாக மேலே இருக்கின்ற சத்தம் [நாதம்], வெளிச்சம் [விந்து], சக்தி, சிவம் ஆகிய நான்கு சக்திகளாகவும், இவை அனைத்தும் மிகுந்து இருக்கின்ற நான்கு விதமான மந்திரங்களால் பாடப் பெற்ற ரிக்கு, யஜூர், சாமம், அதர்வணம் ஆகிய நான்கு நூல்களாகிய வேதங்களின் மூலப் பொருளாகவும் இருந்து அருவங்களாகவும், உருவங்களாகவும், அருவுருவங்களாகவும், இவற்றை சார்ந்து இருக்கின்ற அனைத்துமாகவும் அருளுவது பரம்பொருளாகிய சிவம் ஒன்றே ஆகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.