பாடல் #0

Ainthu karatthanai yaanai mugatthanai
Inthi nilampirai polum eyitranai
Nandhi maganranai gnaanak kozhunthinaip
Pundhiyil vaitthadi potrukind rene.
Explanation:
I keep the one, who has five hands, elephant face, prongs like the a crescent of Moon, who is the son of Lord Shiva, who represents the state of the height of knowledge, inside my Mind and salute his feet with greetings.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.