11-11-2019 அன்றைய திருமூலர் குருபூஜை

11-11-2019 அன்று அசுபதி நட்சத்திர திருமூலர் குருபூஜையில் செய்த யாகம் வீடியோ