திருமந்திரம் 3 ம் தந்திரம்

திருமந்திரம் 3 ம் தந்திரம் மின் புத்தகம் 01-08-2020 அன்று பதிவேற்றப்படும்.

திருமந்திரம் – இரண்டாம் தந்திரம்

திருமந்திரம் இரண்டாம் தந்திரம் அனைத்து பாடல்களும் விளக்கங்களுடன் PDF மின் புத்தகமாக கீழே இருக்கும் இணைப்பில் பதிவிறக்கிக் கொள்ளும்படி கொடுத்துள்ளோம். அதற்கு கீழே நேரடியாகவே புத்தகத்தை பார்த்துப் படிக்கும்படி கொடுத்துள்ளோம்.

https://kvnthirumoolar.com/wp-content/uploads/2020/05/Thirumandhiram-Thandhiram-2.pdf

Thirumandhiram-Thandhiram-2

திருமந்திரம் – முதல் தந்திரம்

திருமந்திரம் முதல் தந்திரம் அனைத்து பாடல்களும் விளக்கங்களுடன் PDF மின் புத்தகமாக கீழே இருக்கும் இணைப்பில் பதிவிறக்கிக் கொள்ளும்படி கொடுத்துள்ளோம். அதற்கு கீழே நேரடியாகவே புத்தகத்தை பார்த்துப் படிக்கும்படி கொடுத்துள்ளோம்.

https://kvnthirumoolar.com/wp-content/uploads/2020/05/Thirumandhiram-Thandhiram-1.pdf

Thirumandhiram-Thandhiram-1